Català  |  Contacte

Objectius i principis pedagògics

Objectius
 

A l'EMM de SQV pretenem desenvolupar en els nostres alumnes les capacitats previstes en el decret 322/1993 que a l'escola queden contextualitzades de la següent manera: 

a) Progressar en el desenvolupament de la personalitat i valorar la importància de la música com a mitjà per aconseguir-ho. 

b) Desenvolupar la capacitat de comunicació i expressió mitjançant el llenguatge musical, assolint un nivell de lectura i escriptura musical que li permeti anar dominant, progressivament, els materials amb els que hagi de treballar. 

c) Entendre el funcionament del llenguatge musical a partir de la reflexió sobre els conceptes i sistemes conceptuals que hi són inherents: ritme, melodia, mètrica i expressió. 

d) Gaudir de la pràctica musical individual i en grup. 

e) Adquirir un domini dels elements musicals i de la tècnica vocal i instrumental que permetin la comprensió i la interpretació correctes d'un repertori bàsic. 

f) Aconseguir el rigor en el treball, l’expressió i la comunicació artística, en un context educatiu que ho afavoreixi, demostrant sensibilitat, comprensió i creativitat amb un bon gust estètic i artístic en la pràctica musical. 

g) Adquirir l’hàbit de fer música en grup i exercitar-ne la interpretació en públic tot participant, responsablement, en activitats que li permetin fer música de forma col•lectiva, valorant la importància de l’estudi individual i dels assaigs col•lectius. 

h) Prendre consciència de la importància del treball individual i de la necessitat d’escoltar-se i ser crític amb si mateix. 

i) Adquirir l’hàbit d’escoltar música en concerts o enregistraments participant en la vida musical del seu entorn tan a nivell escolar com ciutadà valorant-ho com a font de plaer i enriquiment personal i col•lectiu. 

j) Mostrar un criteri propi envers els diferents tipus de música. 

k) Tenir consciencia de la importància del fet musical a Catalunya. 

l) Conèixer les diferents famílies d'instruments, conjunts instrumentals, obres, autors i formes musicals tot i construint criteris i gustos personals. 

m) Familiarització en l’ús de recursos electrònics i informàtics en l’edició, creació i interpretació musicals. 

 

 Principis pedagògics: 

1) La metodologia emprada haurà de ser activa, procurant que els alumnes puguin fer un aprenentatge significatiu i vinculant estrictament els aprenentatges conceptuals i teòrics amb els pràctics. 

a) Partir del treball sensorial i procedimental per arribar als aspectes més abstractes i conceptuals. 

b) Lligar l'estudi de l’instrument amb l’estudi del llenguatge musical 

c) Estimular l'aprenentatge de tècniques de treball i estudi que facilitin el màxim d’autonomia en l’alumne, així com també l'autoregulació del procés d'aprenentatge. 

2) La seqüenciació que es faci dels continguts procurarà tenir present la necessitat que els alumnes percebin cada un dels aprenentatges com a útils en ells mateixos. 

3) Entre aquestes actuacions destinades a fer significatius els continguts que es transmeten als alumnes, hi tenen una importància primordial tant el Cant Coral com les Orquestres de Cambra o els Grups Instrumentals. Així doncs la participació dels alumnes en aquestes activitats es potenciarà amb la intenció d’estimular la participació col•lectiva, que permeti el gaudi i la satisfacció del treball ben fet i acabat. 

4) Cal donar màxima importància a l’acció tutorial. El tutor ha de ser l’eix que guiï a l'alumne en el seu procés d'aprenentatge i que faciliti tant l'elecció d'instrument com la coordinació d’esforços entre l’equip docent que treballi amb l’alumne (llenguatge musical, instrument, cant coral, orquestra.) així com el contacte amb els pares. 

5) L'EMM de SQV respectarà al màxim la diversitat d’interessos dels alumnes des de dos punts de vista: 

a) Diversitat d’instruments. L'EMM de SQV donarà opció als seus alumnes per a decantar-se per un ventall significatiu d’instruments entre els quals hi ha el piano, violí, viola, violoncel, contrabaix, guitarra, flauta travessera, saxofon, clarinet, trompa, oboè, arpa i cant. Els instruments moderns i els tradicionals també hi tindran el seu espai. 

b) L'EMM de SQV procurarà, a través de la seva activitat educativa i l’acció tutorial, anar identificant els alumnes que vulguin prendre, de forma progressiva, una opció professionalitzadora per tal d’oferir-los un ritme de treball i de progrés compatible amb aquesta opció, sense que això sigui perjudici per a continuar amb una educació més global amb tots els altres alumnes. Així es compatibilitzarà, a través d'estratègies d’atenció a la diversitat, la coexistència d’aquests dos tipus de finalitats en els alumnes. 

6) L’atenció a la diversitat que contempla l'EMM de SQV en aquest Projecte Educatiu, no es limita a la diversitat d’interessos respecte a instruments o professionalització, sinó també a la diversitat de capacitats i experiència prèvia dels alumnes. Això ha de fer que es potenciïn al màxim les metodologies que permetin la millora constant de la qualitat de l'ensenyament i que afavoreixin, segons les capacitats dels alumnes, una participació no homogènia en les activitats programades i un assoliment desigual dels objectius previstos, sempre però, en la línia del desenvolupament de les capacitats enunciades en els objectius generals. 

7) L'avaluació ha de tenir tres finalitats: L'avaluació és una eina fonamental per tal d'ajustar l'atenció a la diversitat, ja que permet tenir coneixement de l'evolució dels alumnes i prendre acords que afavoreixin a cada alumne aconseguir els objectius previstos. 

a) Identificar els coneixement previs dels alumnes de manera que es puguin fer els ajustaments a les programacions previstes. 

b) Fer un seguiment del procés d'ensenyament-aprenentatge que s’està realitzant amb la finalitat d’adoptar les mesures necessàries per a adaptar-lo a les necessitats i als progressos o dificultats que els alumnes puguin tenir. 

c) Situar a l’alumne/a en el punt del procés en el qual es troba.