Castellano  |  Contacte

Home | Calendari escolar

Calendari escolar curs 2022-2023

 Calendari escolar del curs 2022-2023

Segons estableix l’ORDRE EDU/113/2022, de 3 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2022-2023 per als centres educatius no universitaris de Catalunya, el calendari escolar que ha de regir per al curs 2022-2023, amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya, i realitzat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques, serà el següent:

 Inici de les classes

Segon cicle d’educació infantil i educació primària: 5 de setembre 2022 (inici el 6 de Setembre a Sant Quirze del Vallès, amb motiu de la festa local el 05/9/22)

Educació secundària obligatòria i batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior: 7 de setembre 2022

Formació persones adultes: no més tard del 19 de setembre 2022

Finalització de les classes: 22 de juny de 2023

 

 Horari lectiu

- En general, 2n cicle educació infantil i primària: de 9 h a 12,30 h i de 15 h a 16,30 h

- Educació infantil i primària, a desenvolupar entre les 8,30 i les 18 hores

- 5 hores lectives diàries: 3 o 3,5 h al matí i 1,5 o 2 h a la tarda - Finalització: no abans de les 16 hores

- Secundària obligatòria: matí i tarda, entre les 08:00 i les 18:00h. No més de 3 tardes lliures a la setmana. És podrà fer jornada compactada si la direcció dels Serveis Territorials així ho autoritza.En cas que es programin 7 hores lectives en un dia, cal incloure una pausa al migdia.

- Batxillerat: es pot organitzar en jornada intensiva, de matí o tarda

- Formació persones adultes: organitzat en matí, tarda i/o vespre de dilluns a divendres, ambdós inclosos

 Vacances escolars i dies festius

-    Nadal: del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023, ambdós inclosos.

- Setmana Santa: del 3 d'abril al 10 d'abril de 2023, ambdós inclosos

-  22 de juny de 2023: acaben les classes a tots els centres.

Dies de festa local:

  -  5 setembre de 2022 (Festa Major)

  -  15 de maig de 2023 (La Salut)

Dies de festa de lliure disposició: (2n cicle educació infantil i primària):

 -  31 d'octubre de 2022

 -  9 de desembre de 2022

 -  20 de febrer de 2023

 - 17 de març de 2023

  Dies de jornada continuada (a proposta del Departament d'Educació):

- Del 6 al 30 de setembre de 2022 (Es fixa una reducció de jornada d'una hora lectiva diària al segon cicle de l'educació infantil i primària a l'inici de curs, entre els dies 5 i 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos. Aquesta reducció horària al mes de setembre ha de garantir,  el manteniment dels menjadors escolars amb activitats de lleure al migdia, prèvies a l'inici de l'activitat de lleure educatiu.)

- Del 5 al 22 de juny de 2023