Català  |  Contacte

Home | Centres i etapes / Preinscripció | Educació infantil

Educació infantil

 Aquesta etapa té com a finalitat proporcionar als infants més petits aquelles situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal, la relació amb els altres, la descoberta del seu entorn més proper, l’adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que n'afavoreixin l'autonomia personal i la integració a la societat. S’atenen especialment les necessitats bàsiques d’ordre biològic, psicològic, afectiu, intel•lectual, lúdic i social dels infants.

La llar d’infants i el parvulari intervenen en l’educació dels més petits en l’etapa en què el procés d’evolució és més incipient i acusat. Ambdues són components d’una sola etapa educativa encara que amb uns trets diferencials.

 

Llar d'infants (0-3 anys)

La llar d’infants és un suport a les famílies que defineix un entorn amb unes característiques més comunes amb el marc familiar, amb més flexibilitat quant al temps i a la forma d’acolliment, adequant-se sovint a les necessitats de la família, i manté una relació més intensa amb els pares i mares.

 

Parvulari (3-6 anys)

El parvulari comporta uns canvis respecte a la llar d'infants; els grups poden ser més nombrosos i sovint forma part d'una comunitat educativa més àmplia, a la qual ha de vincular-se de forma coherent. No obstant, ha de mantenir la funció de suport i cooperació educativa amb la família