Català  |  Contacte

Home | Centres i etapes / Preinscripció | Educació primària

Educació primària

L'etapa de l'educació primària té caràcter obligatori i gratuït. Comprèn 6 cursos acadèmics, que es cursaran normalment entre els 6 i els 12 anys. L'educació primària s'inicia, amb caràcter general, l'any natural en què es compleixen els 6 anys.

L'educació primària s'organitza en 3 cicles de 2 cursos cada un: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior.

Objectius
-Proporcionar les competències per assegurar el desenvolupament personal i social.
 
-Adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l'expressió i comprensió oral, a la lectura i a l'escriptura, al càlcul, a la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, a l'autonomia personal, a la corresponsabilitat i a la interdependència personal, a la resolució de problemes, als coneixements bàsics de la ciència, la cultura i la convivència, i al rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe.
 
-Desenvolupar la competència d'expressar el que s'ha après, d'explicar amb raons coherents, fiables i ben justificades el punt de vista i l'opinió propis, de saber escoltar el punt de vista dels altres amb respecte i d'arribar a acords quan sigui necessari.
 
-Desenvolupar les habilitats socials, d'esforç, treball i estudi.
 
-Expressar el sentit artístic, la creativitat i l'afectivitat.
 
-Conèixer els elements bàsics de la llengua, la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya que permetin l'arrelament de l'alumnat.
 
El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ha de ser la llengua vehicular d'ensenyament i aprenentatge i de les activitats internes i externes de la comunitat educativa. El programa d'immersió en llengua catalana tindrà en compte la llengua de l'alumnat i l'ensenyament de la llengua castellana.