Castellano  |  Contacte

Objectius i principis pedagògics

Objectius

 

a) Fomentar l'interès envers la música des de la infància i al llarg de la vida, i atendre l'àmplia demanda social de cultura artística d'aquest àmbit connectada a la pràctica i al context social.
 

b) Procurar una formació de qualitat que permeti a l'alumnat assolir les competències necessàries per a la pràctica individual i col·lectiva de la música sempre en funció dels seus interessos, capacitats i necessitats.
 

c) Procurar una formació que permeti gaudir i comprendre la música en espais de percepció, creació i expressió artística.
 

d) Detectar l'alumnat en qui s'ha despertat una vocació artística i vetllar per la seva preparació per a l'accés als estudis posteriors.
 

e) Oferir una àmplia gamma d'ensenyaments entorn la música que incorpori diferents estils i tècniques amb especial atenció al patrimoni artístic i cultural de Catalunya.
 

f) Contribuir a la cohesió, la inclusió i la sensibilització social de l'entorn mitjançant l'accés de la ciutadania a la música
 

g) Oferir una educació integral de l'alumnat a través de les diferents expressions artístiques.
 

h) Vetllar perquè la perspectiva de gènere i social en el món de la música estigui present en tots els nivells i activitats de formació.

 

Principis pedagògics

 

1) La metodologia emprada haurà de ser activa, procurant que els alumnes puguin fer un aprenentatge significatiu i vinculant estrictament els aprenentatges conceptuals i teòrics amb els pràctics. 

 

a) Partir del treball sensorial i procedimental per arribar als aspectes més abstractes i conceptuals. 

 

b) Lligar l'estudi de l’instrument amb l’estudi del llenguatge musical 

 

c) Estimular l'aprenentatge de tècniques de treball i estudi que facilitin el màxim d’autonomia en l’alumne, així com també l'autoregulació del procés d'aprenentatge. 

 

2) La seqüenciació que es faci dels continguts procurarà tenir present la necessitat que els alumnes percebin cada un dels aprenentatges com a útils en ells mateixos. 

 

3) Entre aquestes actuacions destinades a fer significatius els continguts que es transmeten als alumnes, hi tenen una importància primordial tant el Cant Coral com les Orquestres de Cambra o els Grups Instrumentals. Així doncs la participació dels alumnes en aquestes activitats es potenciarà amb la intenció d’estimular la participació col•lectiva, que permeti el gaudi i la satisfacció del treball ben fet i acabat. 

 

4) Cal donar màxima importància a l’acció tutorial. El tutor ha de ser l’eix que guiï a l'alumne en el seu procés d'aprenentatge i que faciliti tant l'elecció d'instrument com la coordinació d’esforços entre l’equip docent que treballi amb l’alumne (llenguatge musical, instrument, cant coral, orquestra.) així com el contacte amb els pares. 

 

5) L'EMM de SQV respectarà al màxim la diversitat d’interessos dels alumnes des de dos punts de vista: 

 

a) Diversitat d’instruments. L'EMM de SQV donarà opció als seus alumnes per a decantar-se per un ventall significatiu d’instruments entre els quals hi ha el piano, violí, viola, violoncel, contrabaix, guitarra, flauta travessera, saxofon, clarinet, trompa, oboè, arpa i cant. Els instruments moderns i els tradicionals també hi tindran el seu espai. 

 

b) L'EMM de SQV procurarà, a través de la seva activitat educativa i l’acció tutorial, anar identificant els alumnes que vulguin prendre, de forma progressiva, una opció professionalitzadora per tal d’oferir-los un ritme de treball i de progrés compatible amb aquesta opció, sense que això sigui perjudici per a continuar amb una educació més global amb tots els altres alumnes. Així es compatibilitzarà, a través d'estratègies d’atenció a la diversitat, la coexistència d’aquests dos tipus de finalitats en els alumnes. 

 

6) L’atenció a la diversitat que contempla l'EMM de SQV en aquest Projecte Educatiu, no es limita a la diversitat d’interessos respecte a instruments o professionalització, sinó també a la diversitat de capacitats i experiència prèvia dels alumnes. Això ha de fer que es potenciïn al màxim les metodologies que permetin la millora constant de la qualitat de l'ensenyament i que afavoreixin, segons les capacitats dels alumnes, una participació no homogènia en les activitats programades i un assoliment desigual dels objectius previstos, sempre però, en la línia del desenvolupament de les capacitats enunciades en els objectius generals. 

 

7) L'avaluació ha de tenir tres finalitats: L'avaluació és una eina fonamental per tal d'ajustar l'atenció a la diversitat, ja que permet tenir coneixement de l'evolució dels alumnes i prendre acords que afavoreixin a cada alumne aconseguir els objectius previstos. 

 

a) Identificar els coneixement previs dels alumnes de manera que es puguin fer els ajustaments a les programacions previstes. 

 

b) Fer un seguiment del procés d'ensenyament-aprenentatge que s’està realitzant amb la finalitat d’adoptar les mesures necessàries per a adaptar-lo a les necessitats i als progressos o dificultats que els alumnes puguin tenir. 

 

c) Situar a l’alumne/a en el punt del procés en el qual es troba.