Català  |  Contacte

Home | Calendari escolar

Calendari escolar curs 2021-2022

 

Calendari escolar del curs 2021-2022

Segons estableix l’ORDRE EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. El calendari escolar que ha de regir per al curs 2021-2022, amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya, i realitzat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques, serà el següent:

 

Inici de les classes

Segon cicle d’educació infantil i educació primària: 13 de setembre 2021

Educació secundària obligatòria i batxillerat i cicles formatius de grau mitjà: 13 de setembre 2021

Cicles Formatius de grau superior: 20 de setembre de 2021

Formació persones adultes: no més tard del 20 de setembre 2021

Finalització de les classes: 22 de juny de 2022

 

 Horari lectiu

- En general, 2n cicle educació infantil i primària: de 9 h a 12,30 h i de 15 h a 16,30 h

- Educació infantil i primària, a desenvolupar entre les 8,30 i les 18 hores

- 5 hores lectives diàries: 3 o 3,5 h al matí i 1,5 o 2 h a la tarda

- Finalització: no abans de les 16 hores

- Respectar un marge mínim de 2 hores al migdia ( en el cas dels alumnes del Suport Escolar Personalitzat, pot ser de 1 ½  h)

- Secundària obligatòria: matí i tarda, entre les 08:00 i les 18:00h. No més de 3 tardes lliures a la setmana. És podrà fer jornada compactada si la direcció dels Serveis Territorials així ho autoritza.En cas que es programin 7 hores lectives en un dia, cal incloure una pausa al migdia.

- Batxillerat: es pot organitzar en jornada intensiva,

- Formació persones adultes: organitzat en matí, tarda i/o vespre de dilluns a divendres, ambdós inclosos

 

Vacances escolars i dies festius

-    Vacances Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós inclosos

-    Vacances Setmana Santa: del l'11 d'abril de 2022 al 18 d'abril de 2022, ambdós inclosos- 

-  6 de juny de 2022: festiu a Catalunya

-    22 de juny de 2022: acaben les classes a tots els centres.

Dies de festa local:

     6 setembre de 2021 (Festa Major)

    10 de maig de 2022 (La Salut)

Dies de festa de lliure disposició: (2n cicle educació infantil i primària):

     11 d'octubre de 2021

     7 de desembre de 2021

     28 de febrer de 2022

    18 de març de 2022

      A proposta de Serveis Territorials, els dies de jornada continuada seran:

     22 de desembre de 2021

     Del 6 al 22 de juny de 2022

 

Sant Quirze del Vallès, 15 de juliol de 2021